TDB
Kongremiz TTB-STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu tarafından akredite edilip 18 TTB-STE/SMG Kredi Puanı verilmiştir. Kongre sonrası kredinizi tanımlayabilmeniz için TC Kimlik numaranızı TTB Konu Başlığı ile geriatri@opteamist.com adresine iletmenizi rica ederiz. --- Kongremize katılan tüm hekimlerimiz (statüsü ne olursa olsun) TTB-STE kredi puanından yararlanabilecektir.
Önemli Tarihler

Bilimsel Program Önemli Tarihler Göster / Gizle

Saat Salon A Salon B
08.30 - 09.00 Açılış
SİNEVİZYON
Dünden Bugüne Türk Geriatri Derneği
Türk Geriatri Derneği 18 Yaşında
 
09.00 - 09.30 KONFERANS
Aging Research: Where We Have Been and Where We Are Going?
Oturum Başkanı: Yeşim GÖKÇE KUTSAL
Konuşmacı: Arlan RICHARDSON
 
09.30 - 10.00 KONFERANS
COVID-19 Pandemisinin Yaşlı Sağlığına Yansımaları
Oturum Başkanı:
Ülkü AKARIRMAK
Konuşmacı: Yeşim GÖKÇE KUTSAL
 
10.00 - 10.30 KONFERANS
Pandemi Nedeniyle Ertelenen Sağlık Sorunları
Oturum Başkanı:
Yeşim GÖKÇE KUTSAL
Konuşmacı: Cihan FİDAN
 
10.30 - 10.45 ARA
10.45 - 12.15 PANEL
Yaşlılık Döneminde Kardiyovasküler ve Solunum Sistemi Sorunları
Oturum Başkanı:
Ali KUTSAL
PANEL
Yaşlılık Döneminde Nörolojik ve Psikiyatrik Sorunlar
Oturum Başkanı:
Şerefnur ÖZTÜRK
  Kardiyovasküler Sorunlar ve Temel Tedavi Yaklaşımları
Haldun MÜDERRİSOĞLU

Hipertansiyonda Güncelleme

Özgür ASLAN

KOAH, Solunum Yetmezliği ve Pulmoner Tromboemboli
Çağla UYANUSTA KÜÇÜK
Sık Görülen Nörolojik Sorunlara Güncel Bakış
Şerefnur ÖZTÜRK

Demans, Depresyon ve Deliryumda Yaklaşım Nasıl Olmalı?
Hayriye Mihrimah ÖZTÜRK

İzolasyon Süreci ve Ruh Sağlığı
Özlem ERDEN AKI
12.15 - 13.15
UYDU SEMPOZYUMU
Denosumab ile Osteoporoz’da Yeni Ufuklar
Oturum Başkanı:
Yeşim GÖKÇE KUTSAL
Konuşmacılar:
Zeynep Ülkü AKARIRMAK, Yeşim KİRAZLI
 
13.15 - 14.00 SÖZLÜ SUNUM - 1
Oturum Başkanı: Meltem ŞENGELEN


S-01 Geriatri Yaş Grubunda Az Görme ve Körlük Nedenlerinin Engelli Sağlık Raporları Eşliğinde Değerlendirilmesi
Duygu YALINBAŞ YETER

S-02 Geriatri Yaş Grubundaki Bireylerde İletişim Becerilerinin Çok Yönlü İncelenmesi: Algı, Dikkat, Bellek ve Yaşam Kalitesi
Zehra AYDOĞAN

S-03 Burdur İlinde Sosyal Yardımlaşma Vakfından Yardım Alan Yaşlıların Kırılganlık Durumu ve Etki Eden Faktörler
Sevinç SÜTLÜ

S-04 50+ Nüfusta Kötü Sağlıkta Psiko-Sosyal İş Koşullarının Rolü

Ferhan Saniye PALAZ

S-05 Geriatri Yaş Grubundaki Hastalarda Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Fatma Jale İRDESEL

S-06 Yaşam Alanı Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik
Furkan BİLEK

SÖZLÜ SUNUM - 2
Oturum Başkanı: Meral SAYGUN

S-07 COVID-19 Pandemisi Sırasında Geriatrik Popülasyondaki Tedavi Gereken Retinal Hastalıkların Takibi

Adem Uğurlu

S-08 COVID-19 Pandemisinin Proksimal Femur Kırıklı Yaşlı Hastaların 6 Aylık Mortaliteleri Üzerine Etkileri
Mert KUMBARACI

S-09 Yeni Koronavirus Hastalığı (COVID-19) Sürecinde Son Bir Yılda Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi Göz Kliniğinde Geriatri Yaş Grubundaki Hastalara Uygulanan Cerrahi İşlemler
Duygu TOPAKTAŞ EMEKLİ

S-10 Yoğun Bakıma COVID-19 Pnömonisi Tanısı ile Başvuran Yaşlı Hastalarda D Vitamini Kullanımı
Kazım ROLLAS

S-11 Pandemi Sürecinde Yaşlılarda Karşılanmamış Sağlık Gereksinimleri
Gamze MUZ

S-12 Yaşlılarda COVID19 Korkusu,Uyku Kalitesi ve Aşılamaya Yönelik Tutumlar
İzel AKÇE

14.00 - 14.45 SÖZLÜ SUNUM - 3
Oturum Başkanı: Tolga Reşat AYDOS

S-13 Huzurevinde İkamet Eden Yaşlı Bireylerde Malnütrisyon Risk Tarama Araçlarının MNA-SF Kriterleriyle ve Sağlık İle İlişkili Yaşam Kalitesiyle Karşılaştırılması: Çok Merkezli Kesitsel Bir Çalışma
Murat AÇIK

S-14 Bir Şehir Hastanesinde Geriatri Yaş Grubunda Düzenlenen Hukuki ve Fiil Ehliyeti Raporlarının Geriye Dönük İncelenmesi
Ender KAYA

S-15 Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Yaşlı Hastalar Tanısal Açıdan Gençlerden Farklı Mı?
Gül FERDA CENGİZ

S-16 Geriatrik Yaş Grubundaki Hipertansiyonu Olan ve Olmayan Kadınlarda Co-Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Mustafa Ozan ÇAKIR

S-17 Kronik Böbrek Yetmezlikli Geriatrik Popülasyonda Hemodiyaliz Tedavisindeki Hastalar ile Prediyaliz Dönemdeki Hastaların Nütrisyonel Açıdan Karşılaştırılması
Nergiz BAYRAKÇI

S-18 Geriatrik Popülasyonda Oküler Mortalite ve Morbiditenin Araştırılması
Asker BULUT
SÖZLÜ SUNUM - 4
Oturum Başkanı: Meral SAYGUN

S-19 Sosyal İzolasyonun Yaşlılar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Bengü OKUTAN

S-20 COVID-19 Tanısıyla Yoğun Bakımda Takip Edilen Erişkin Hastalarda Mortalite ile İlişkili Risk Faktörleri
Serkan TELLİ

S-21 COVID-19 Pandemisi Kapanma Sürecindeki Yaşlı Yetişkinlerde Fiziksel Performans, Depresyon ve Düşme Riski
Furkan BİLEK

S-22 COVID-19 Sürecinde 65 Yaş Üstü Kişilerde Sosyal İzolasyon ve Yalnızlığın Etkileri: Bir Karma Yöntem Araştırması
Cemile Kübra DEVİREN

S-23 Hastanede Yatan COVID-19 Tanılı Yaşlı Hastalarda Troponin Prognostik Bir Belirteç Olabilir Mi?
Süleyman BAŞ

S-24 COVID- 19 Pandemi Döneminde Ameliyathanede Kaç Geriatrik Cerrahi Vaka Aldık?
Yasemin AKÇAALAN
14.45 - 15.15 KONFERANS
Yaşlılarda Periodik Sağlık Taramaları/Check Up
Oturum Başkanı:
Okay BAŞAK
Konuşmacı:
Gülay SAİN GÜVEN
KONFERANS
İleri Yaşlarda Bağışıklama
Oturum Başkanı:
Kenan HIZEL
Konuşmacı: Meltem ŞENGELEN
15.15 - 15.30 ARA
15.30 - 16.00 KONFERANS
Yaşlılık ve Kuşaklararası Dayanışma

Oturum Başkanı: Berna ARDA
Konuşmacı: Demet ULUSOY
KONFERANS
İleri Yaşlarda Basınç Yaralarının Önlenmesi ve Yara Bakım İlkeleri
Oturum Başkanı:
Oya ÖZDEMİR
Konuşmacı: Zahide TUNÇBİLEK
16.00 - 16.30 KONFERANS
Yaş Ayrımcılığı - Toplumsal Boyutu/Güncel Sorunlar
Oturum Başkanı:
Demet ULUSOY
Konuşmacı: Dilek ASLAN
KONFERANS
İleri Yaşlarda Düşmeler ve Önlenmesi
Oturum Başkanı:
Oya ÖZDEMİR
Konuşmacı: Zahide TUNÇBİLEK
16.30 - 17.15 SÖZLÜ SUNUM - 5
Oturum Başkanı: Tijen ŞENGEZER

S-25 Alzheimer Hastalığı Kalça Kırığında Beş Yıllık Mortaliteyi Etkileyen Önemli Bir Risk Faktörü Müdür?
Yasin KÖKER

S-26 Yaşlı Diyabetik Kronik Böbrek Hastalarında Albuminüri ile Nötrofil/Lenfosit Oranı, Platelet/Lenfosit Oranı Ve Serum İmmün-İnflamasyon İndeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Meriç ORUÇ

S-27 Akut Tubulointerstisyel Nefrit Tanısı Konulan Geriatrik Hastaların Değerlendirilmesi

Aygül ÇELTİK

S-28 Geriatrik Depresyon Ölçeği 5’in Türkçe Geçerlik Çalışması
Hasan DİLHAN BİNGÖL

S-29 Kolorektal Cerrahi Yapılan Oktagenaryan ve Nonagenaryan Hastalarda Mortalite İle İlişkili Faktörler
Ali EMRE AKGÜN

S-30 Yaşlılarda İletişim Problemini Belirlemede Kısa Form İşitme Engeli Ölçeği’nin Kullanımı
Ayşen KÖSE

SÖZLÜ SUNUM - 6
Oturum Başkanı: Elçin BALCI

S-31 COVID-19 Pandemisi Döneminde Polikliniğe Başvuran Yaşlılarda Zamanlı Kalk Yürü Testi Ve Düşme Sıklığı
Zeynep TURAN

S-32 Yaşlı COVID-19 Hastalarının Beslenme Durumuna İlişkin Çalışmaların Sistematik İncelemesi
Hafize Özge GÖRÜNMEZOĞLU

S-33 Pandeminin Geriatri Yaş Grubundaki Bireylere Bakım Verenler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Busenur CEYLAN

S-34 Dahiliye Polikliniğine Başvuran Yaşlı Hastalarda COVID-19 Aşısı Yaptırma Sıklığının Araştırılması
Süleyman BAŞ

S-35 Altmış Yaş ve Üzeri Hipertansif Hastalarda Mikronutrientlerin Dipper ve Non-Dipper Kan Basıncı Üzerine Etkisi
Aynur ACIBUCA

S-36 Genç-Yaşlı ve Yaşlı Diyastolik Kalp Yetersizliği Hastalarında Brain Natriüretik Peptid Değerlerinin Karşılaştırılması
Mustafa Ozan ÇAKIR

17.15 - 18.00 SÖZLÜ SUNUM - 7
Oturum Başkanı:
Tijen ŞENGEZER


S-37 Protetik Tedavi İhtiyacı ile Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Yaşlı Hastaların Dental Risk Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Çağrı KOYAL

S-38 Geriatri Yaş Grubundaki Organ Nakil Hastalarında Siklosporin A Kullanımının Değerlendirilmesi
Hüseyin TAŞKIRAN

S-39 65 Yaş ve Üzeri Nöropatik Ağrılı Pregabalin Kullanan Hastalarda Polifarmasi Ve Uygunsuz İlaç Kullanım Sıklığının İncelenmesi
Dilek Özge ZİNCİR ERÇİN

S-40 65 Yaş Üstü Hastaların Kulak Burun Boğaz Polikliniğine Başvuru Şikayetleri Açısından Diğer Yaş Gruplarıyla Karşılaştırılması
Ceyhun CENGİZ

S-41 Yaşlılarda D Vitamini Seviyesi ile Uyku Bozukluğu Ve Gündüz Uykululuk Düzeyleri Arasındaki İlişki
İlknur AYKURT KARLIBEL

S-42 Gazimağusa’da Yaşayan Yaşlı Bireylerin Besin Tüketim Durumlarının Değerlendirilmesi
Ceren GEZER
SÖZLÜ SUNUM - 8
Oturum Başkanı:
Elçin BALCI


S-43 Yaşlı Bakımı Programı Öğrencilerinin Yaşlı Bireylere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Adil AYDOĞDU

S-44 Sağlık Personelinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
Rabia AYDOĞAN BAYKARA

S-45 Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covıd-19) Döneminde Basına Yansıyan Değerlendirmeler Üzerinden “Yaş Ayrımcılığı”
Ebru ÇAKMAKÇI KAYA

S-46 Yaşlı Ayrımcılığı Farkındalık Araştırması
Meltem ŞENGELEN

S-47 Kafein ile Yaşlanma Karşıtı Protein Etkileşimi: Moleküler Docking Çalışması
Deniz KARATAŞ

S-48 COVID-19 Pandemisi Sürecinde Yaşlı Psikiyatri Hastalarının Sosyal Ağ Büyüklüğü, 65 Yaş Üstü İçin Sokağa Çıkma Yasaklarına Yönelik Algıları ve Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile İlişkisi
Özlem ERDEN AKİ
Saat Salon A Salon B
09.00 - 09.30 KONFERANS
An Update on Sarcopenia
Oturum Başkanı:
Yeşim GÖKÇE KUTSAL
Konuşmacı:
Alfonso JC JENTOFT
 
09.30 - 10.00 KONFERANS
Osteoporozda Güncel Durum
Oturum Başkanı:
Yeşim KİRAZLI
Konuşmacı:
Yeşim GÖKÇE KUTSAL
 
10.00 - 10.30 KONFERANS
İleri Yaşlarda Ortaya Çıkan Biyokimyasal Değişimler
Oturum Başkanı:
Özkan ALATAŞ
Konuşmacı:
Ceyda KABAROĞLU
KONFERANS
Günümüzde Kurumda Yaşlanma - Riskler/Önlemler
Oturum Başkanı:
Özlem ERDEN AKİ
Konuşmacı:
Meral SAYGUN
10.30 - 10.45 ARA
10.45 - 12.15 PANEL
Yaşlılık Döneminde Kas İskelet Sorunları
Oturum Başkanı:
Zeynep Ülkü AKARIRMAK
PANEL
Yaşlılık Döneminde Güncel Tartışmalar

Oturum Başkanı: Mehmet Murad BAŞAR
  Yaşlılarda Yaygın Ağrı Sorununa Yaklaşım
Saime AY

COVID-19 Sonrası Kas - İskelet Sorunlarına Yaklaşım
Rengin GÜZEL

Osteoartrit Alanındaki Gelişmeler
Zafer GÜNENDİ
İklim Krizi, Yaşlanma ve Sağlığa Yansımaları
Songül VAİZOĞLU

Jinekolojik Sorunlara Güncel Bakış
Kutay BİBEROĞLU

Geriatrik Onkolojide Öne Çıkan Konular
Saadettin KILIÇKAP
12.15 - 13.00
UYDU SEMPOZYUMU


Geriatrik Hastalarda Pulmoner Emboli İnsidansı

Turhan YAVUZ
 
13.00 - 13.15 ARA
13.15 - 14.00 SÖZLÜ SUNUM - 9
Oturum Başkanı: Sibel BAŞARAN


S-49 Yaşlı Romatoid Artrit Hastalarında Hastalık Başlangıç Yaşına Göre Hastalık Özelliklerinin Karşılaştırılması
Sema KAYMAZ TAHRA

S-50 Klinik ve Radyolojik Olarak Diz 0steoartriti Tanısı Almış Olan Hastalarda Serum COMP Ve MMP-3 Düzeylerinin Hastalık Evresi Ve Günlük Yaşam Aktiviteleri İle İlişkisi
Vildan YILDIZ

S-51 Geriatri Yaş Grubundaki Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Zoledronik Asit ve Denosumab Tedavilerinin Karşılaştırılması
Gonca SAĞLAM

S-52 Palyatif Bakımda Sarkopeni İçin Ultrasonografik Değerlendirme- Ön Çalışma Sonuçları
Vildan BİNAY SAFER

S-53 Bir Palyatif Bakımda Yatarak Tedavi Gören Yaşlı Hastaların Kabulünde Bası Yaralarına Genel Bakış
Hilal ZENGİN
SÖZLÜ SUNUM - 10
Oturum Başkanı: Önder İLGİLİ


S-54 Epistaksis ile Başvuran Geriatri Yaş Grubu Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Hakan DAĞISTAN

S-55 Akut Pankreatit Tanısı ile Yatan Yaşlı Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Süleyman BAŞ

S-56 Hipoalbumineminin Kalça Kırığı Teşhisi ile Ameliyat Edilen 75 Yaş<Hastalarda Revizyon Cerrahisi Ve Mortalite Üzerine Etkisi
İhsan ÖZ

S-57 Aile Hekimliği Asistanlarının Demans ile İlgili Tutumlarının Değerlendirilmesi
Marina TAVŞAN

S-58 Bilişsel Yetersizliği Olan Bireylerde Psikolojik İyilik Hali Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Seda GÜNEY

S-59 Bireyselleştirilmiş Demans Bakım Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Seda GÜNEY
14.00 - 14.30 KONFERANS
İnflamasyon ve Yaşlanma

Oturum Başkanı: Selçuk BÖLÜKBAŞI
Konuşmacı: Ali KUTSAL
KONFERANS
İleri Yaşlarda Kinezyofobi

Oturum Başkanı: Rengin GÜZEL
Konuşmacı: Jale İRDESEL
14.30 - 15.00 KONFERANS
Osteosarkopenide Güncel Durum

Oturum Başkanı: Ülkü Nesrin DEMİRSOY
Konuşmacı: Ayşe KÜÇÜKDEVECİ
KONFERANS
Yaşlı Sağlığı Alanında Kullanılabilecek Türkçe Geçerlilik Güvenilirliği Gösterilmiş Ölçeklerden Örnekler

Oturum Başkanı: Rengin GÜZEL
Konuşmacı: Filiz SERTPOYRAZ
15.00 - 15.15 ARA
15.15 - 15.45 KONFERANS
Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları

Oturum Başkanı: Didem ARSLANTAŞ
Konuşmacı: Bülent KARAKUŞ
KONFERANS
Geriatrik Rehabilitasyonda Temel İlkeler

Oturum Başkanı: Demet OFLUOĞLU
Konuşmacı: Oya ÖZDEMİR
15.45 - 16.15 KONFERANS
Yaşlılık Döneminde Ağız ve Diş Sağlığı

Oturum Başkanı: Murat ÖZBEK
Konuşmacı: Nur HERSEK
KONFERANS
Yaşlılık Döneminde Evde Bakım Hizmetlerinde Gereksinimler

Oturum Başkanı: Demet OFLUOĞLU
Konuşmacı: Zahide TUNÇBİLEK
16.15 - 16.35 KONFERANS
Gerontology Research in Azerbaijan:
Current Status and Future Prospects
Oturum Başkanı: Songül VAİZOĞLU
Dr. Ulduz HASHIMOVA - President of the Azerbaijan Society of Gerontologists
 
16.40 - 17.10

UYDU SEMPOZYUMU
Kemik ve Eklem Sağlığında Güncel Gelişmeler
Konuşmacı:
Demirhan DIRAÇOĞLU

 
Saat Salon A Salon B
09.00 - 09.30 KONFERANS
Quality of Life in Old Age

Oturum Başkanı: Dilek ASLAN
Konuşmacı: Iveta NAGYOVA
 
09.30 - 10.00 KONFERANS
İleri Yaşlarda Sık Görülen Gastrointestinal Sistem Sorunları

Oturum Başkanı: Sedat BOYACIOĞLU
Konuşmacı: Dilek OĞUZ
KONFERANS
Yaşlılık Döneminde Acil Durumlar

Oturum Başkanı: Mehmet Ali KARACA
Konuşmacı: Mehmet Mahir KUNT
10.00 - 10.30 KONFERANS
Yaşlılarda İnkontinansa Yaklaşım Nasıl Olmalı?

Oturum Başkanı: Ali ERGEN
Konuşmacı: Naşide MANGIR
KONFERANS
İleri Yaşlarda Fiziksel Aktivite/İnaktivite

Oturum Başkanı: Jale İRDESEL
Konuşmacı: Oya ÖZDEMİR
10.30 - 10.45 ARA
10.45 - 11.15 KONFERANS
Aktif Yaşlanma ve Yaşam Boyu Yaklaşımları

Oturum Başkanı: Songül VAİZOĞLU
Konuşmacı: Dilek ASLAN
KONFERANS
İleri Yaşlarda Sağlıklı Beslenme İlkeleri

Oturum Başkanı: Sevinç YÜCECAN
Konuşmacı: Neslişah RAKICIOĞLU
11.15 - 11.45 KONFERANS - AKILCI İLAÇ
İleri Yaşlarda İlaç Reçeteleme, Tedavi Erişim / Uyum Sorunları
Oturum Başkanı:
Remzi ERDEM
Konuşmacı: Tolga Reşat AYDOS
KONFERANS
Takviye Edici Gıdalar, Vitamin ve Mineral Destekleri

Oturum Başkanı: Sevinç YÜCECAN
Konuşmacı: Gülden PEKCAN
11.50 - 12.25
UYDU SEMPOZYUMU

İnkontinans Rehabilitasyonu
Konuşmacı:
Nurten ESKİYURT
 
12.25 - 14.45 YUVARLAK MASA OTURUMU
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yaşlılığa Yaklaşım
Oturum Başkanı: Dilek ASLAN
 
 
Prof. Dr. Atilla S. ATAÇ - Türk Dişhekimleri Birliği
Ecz. Arman ÜNEY - Türk Eczacıları Birliği
Prof. Dr. Pınar OKYAY - Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Hem. Çiğdem ÖZDEMİR ÖZLEYEN - Türk Hemşireler Derneği
Uzm. Dr. İrep KARATAŞ ERAY - Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
Uzm. Dyt. Şeniz ILGAZ - Türkiye Diyetisyenler Derneği
 
14.45 - 15.15 KAPANIŞ TÖRENİ ve ÖDÜLLER